Salidzini.lv logotipsVISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI 

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību Thermo Baltic vienotais reģistrācijas numurs 40103965145, juridiskā un faktiskā adrese Dzelzavas iela 74 k-1 - 2, Rīga, LV-1082, Latvija,  tālrunis t.+371 22061411, e-pasts [email protected]

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija — Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne  www.thermo-baltic.eu;

Puses — Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

1.      Vispārīgie noteikumi

1.1.       Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2.       Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3.       Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4.       Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

1.5.       Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.

1.6.       Piekrītot šiem noteikumiem, Klients piekrīt savu personas datu nodošanai Pārdevējam. Pārdevējs ir personas datu apstrādes pārzinis, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Klienta personas datus Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt savus piedāvātos pakalpojumus vai noslēgto līgumu ietvaros, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt savus pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Pārdevēja tiesības un tiesiskās intereses līgumu saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Pārdevējam ir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām, kā arī nodot trešajām personām savu līgumsaistību ietvaros, ievērojot šajos noteikumos noteiktos mērķus, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, lai īstenotu savus pakalpojumus vai arī likumisku pieprasījumu gadījumos.

2.      Atteikuma tiesību izmantošana

2.1.       Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.2.       Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3.       Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.4.       Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:


Adresātu (Pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)

“Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādi”

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
Datums

2.5.       Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā Dzelzavas iela 74 k-1 - 2, Rīga, LV-1082, Latvija (adrese) un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.6.       Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par Preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.7.       Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.

2.8.       Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; ja Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.

2.9.       Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

3.      Patērētāja atbildība

3.1.       Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nep

ieciešamās izmantošanas apstākļu  robežas.

3.2.       Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā Patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.

3.3.       Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

4.      Garantija

4.1.       Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces trūkumus. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci.

4.2.       Ja Ražotājs vai Pārdevējs Precei ir devis garantiju, pēc 4.1. punktā minētā termiņa beigām Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3.       Piesakot Ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par Preces trūkumiem, Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

4.4.       Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu, un Patērētājs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5.      Piegāde

Noformējot pasūtījumu, Jūs varat izvēlēties vienu no iespējamiem preču piegādes veidiem:

5.1. Bezmaksas.  Anniņmuižas iela 17, Rīga, LV-1029, (Zolitūde), iepriekš vienojoties pa t.22061411 no 10:00 līdz 17:00

5.2. Latvijas Pasts piegāde 

Piegāde Latvijas teritorijā - 3.00 EUR

Piegāde uz citam valstim  - 6.00 EUR

5.3. Omniva pakomāti Latvijā

Piegāde ar pakomāti Omniva Latvijā - 3.00 EUR

Piegāde ar pakomāti Omniva Lietuvā - 5.00 EUR

Piegāde ar pakomāti Omniva Igaunijā- 5.00 EUR

5.4. Expresspasts -  kurjera piegāde EMS 

Latvijas teritorijā (Ekpresspasts, piegāde līdz durvīm) - 10.00 EUR

Piegāde uz citam valstim (Ekpresspasts, piegāde līdz durvīm) - 16.00 EUR

 Piegādes noteikumi   Piegādes laiks P.-Sestdienās  10:00-17:00

Ja adresātu nevar sazvanīt un viņa nav mājās, pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā (papildus piemaksa par piegādi)

Paziņosim par pasūtījuma piegādi adresātam.

Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamā dienā, no paša rīta.

6.      Apmaksas noteikumi

SIA „Thermo Baltic" interneta veikals piedāvā šādus apmaksas veidus:

Apmaksa

6.1. SIA „Thermo Baltic" interneta veikals piedāvā šādus apmaksas veidus:

Varat norēķināties ar starptautisko sistēmu BILDRRINGS veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu 

ar Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard maksājumu karti. 

6.2 Varat norēķināties ar starptautisko sistēmu 

PayPal veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu 

ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.


6.3. Ar bankas pārskaitījumu.
     

6.4.  Uzmanīgi aizpildiet visus datus, nepieciešamos pirkuma noformēšanai. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, obligāti norādiet rēķina numuru. Ja rēķins netiks apmaksāts 7 dienu laikā, no pasūtījuma veikšanas dienas, pasūtījums tiks automātiski dzēsts no sistēmas

7.      Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.


1.      Konfidencialitātes politika

1.1.       Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Thermo Baltic, reģistrācijas numurs: 40103965145, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 74 k-1 - 2, Rīga, LV-1082, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē.

1.2.       Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni https://www.thermo-baltic.eu/ (turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.

1.3.       Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju   personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

2.      Datu ieguve un izmantošana

2.1.       Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Pārdevēja un Pircēja piekrišanu Pārdevējs  saņem no Pircēja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

2.2.       Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā  Interneta vietnē.

2.3.       Visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos.

2.4.       Pārdevējs savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu —  dzimums, vecums, saziņas valoda, atrašanās valsti — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.

2.5.       Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

2.6.       Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.

2.7.       Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

2.8.       Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

3.      Izmaiņas datos

3.1.       Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā https://www.thermo-baltic.eu/ Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

3.2.       Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju caur e-pastu [email protected]

4.      Piekļuve datiem

4.1.       Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

4.1.1.   šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

4.1.2.   tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2.       Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

4.2.1.   kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

4.2.2.   kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

5.      Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1.       IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2.       Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3.       Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

6.      Sīkdatnes

6.1.       Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži  lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikāa. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2.       Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

7.      Drošība

7.1.       Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2.       Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

8.      Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes  lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

9.      Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.


    

 


 

0

 .